Kosten

De werkzaamheden van de advocaat worden zowel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoegingen) als op basis van een vooraf besproken uurtarief verricht. Het uurtarief verschilt per advocaat en is afhankelijk van het belang van de zaak. Het tarief wordt vooraf met u besproken. Een eerste oriënterend gesprek van maximaal een half uur is kosteloos. In bijzondere gevallen kunnen prijsafspraken voorafgaand aan de zaak gemaakt worden.

Indien u vragen heeft over de tarieven kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Het kantoor hanteert de algemene voorwaarden waarin een klachtenregeling is opgenomen conform art. 6.28 van de verordening op de advocatuur van de klachtenregeling.

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Dirven & Yeral

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
-      klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of 
       de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de 
       uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte
       van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
-      klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
-      klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1.    Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen
       Advocatenkantoor Dirven & Yeral en de cliënt.
2.    Iedere advocaat van Advocatenkantoor Dirven & Yeral draagt zorg voor
       klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1.    Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het
       aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een
       kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.    Advocatenkantoor Dirven & Yeral heeft in de overeenkomst van opdracht via de
       algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die
       na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende
       uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3.    Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
       opgelost worden voorgelegd aan een bindend adviseur of aan een arbiter.

Artikel 5 interne klachtprocedures
1.    Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
       de klachtenfunctionaris.
2.    De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de
       klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te
       geven op de klacht.
3.    Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet
       na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4.    De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
       met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
       vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.    De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte
       van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6.    Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en
       degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1.    De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
       geheimhouding in acht
2.    De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1.    De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.    Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact
       en een mogelijke oplossing.
3.    De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4.    De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1.    De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.    Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.    De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet
       aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4.    Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en
       ter besluitvorming voorgelegd.

Mr. P.C.M. Dirven
Mr. Z. Yeral